Privacyverklaring- Janssens – Luyten nv

1. DOELSTELLINGJANSSENS-LUYTEN nv en haar medewerkers hechten belang aan uw privacy en de correcte verwerking van uw persoonsgegevens. JANSSENS-LUYTEN nv draagt er zorg voor dat alle persoonsgegevens die zij rechtstreeks, dan wel onrechtstreeks ontvangt, vertrouwelijk en conform de wetgeving aangaande de gegevensbescherming worden behandeld. Wanneer JANSSENS-LUYTEN nv uw persoonsgegevens verwerkt, wordt dit steeds gedaan in overeenstemming met de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens (de ‘AVG’ of ‘GDPR’), alsook aan de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring werd opgesteld ten einde u te informeren omtrent de wijze waarop JANSSENS-LUYTEN nv met uw gegevens omgaat. Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze diensten en communicatie.

2. PERSOONSGEGEVENS 
Volgende persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt. Deze werden ofwel rechtstreeks door u bezorgd ofwel onrechtstreeks (volgende lijst is niet-exhaustief):voor- en achternaam;geslacht;geboortedatum;geboorteplaats;adresgegevens;facturatieadres;telefoonnummer (vast en/of gsmnumer);e-mailadres;rijksregisternummer;BTW nummer;IBAN + financiële instelling;IP-adres;locatiegegevens;gegevens over de activiteiten op de website;overige persoonsgegevens die u verstrekt;Enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden worden aldus bijgehouden. De persoonsgegevens van – 16jarigen worden enkel bijgehouden indien de uitdrukkelijke toestemming hiervoor wordt gegeven. Indien u verneemt dat er persoonsgegevens zijn verzameld van een – 16jarige zonder de uitdrukkelijke toestemming hiervoor, kan u te allen tijde contact opnemen via de heer Geert Janssens. Dan zal deze informatie worden verwijderd.

3. DOELEINDEN VERWERKING
Conform de bepalingen van de AVG mogen persoonsgegevens alleen verstrekt worden voor bepaalde specifieke doeleinden. Uw gegevens worden voor onder andere volgende doeleneinden verwerkt:
U heeft toestemming gegeven voor de verwerking;
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;Opmaak offertes, bestelbonnen, overeenkomsten, ..Informeren over wijzigingen van diensten en producten;Afleveren van goederen of diensten;Contact via de telefoon of per e-mail;Om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
Indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van JANSSENS-LUYTEN nv;Afhandeling van betaling(en): verzending en invordering;Verzending nieuwsbrief en/of reclame;

4. MEEDELEN VAN PERSOONSGEGEVENS 
Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst met de klant. Uw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met derden zoals financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen, notaris, softwareleveranciers, onderaannemers, dienstverleners, boekhouder en de aanverwante vennootschappen van JANSSENS-LUYTEN nv.

5. DUURTIJD BEWAREN PERSOONSGEGEVENS 
Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende 10  jaar na het aflopen van de overeenkomst met de klant. Bepaalde gegevens kunnen langer bewaard worden indien dit wettelijk vereist is. 

6. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
De passende maatregelen werden genomen om verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.Er wordt voor gezorgd dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

7. RECHTEN OMTRENT PERSOONSGEGEVENS
U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te bewerken en/of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door ons. U heeft het recht om uw toestemming om uw gegevens te verwerken in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.U heeft het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens U heeft ook recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kan hiervoor een verzoek versturen, waarna uw gegevens zullen worden verzameld, verwijderd, aangepast,.. naargelang uw verzoek. Hiervoor wordt een termijn van 30 dagen in acht genomen. Uw verzoek kunt u insturen via het contactformulier op de website van JANSSENS-LUYTEN nv. Daarnaast is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hun website is www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

8. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
Er kunnen wijzigingen aangebracht worden aan huidige Privacyverklaring. U wordt daarom aangeraden om de verklaring geregeld te raadplegen.  In de mate van het mogelijke houden wij u op de hoogte van wijzigingen. De recentste versie is deze van 5 maart 2021.

9. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
De verwerkingsverantwoordelijke is de heer Geert Janssens. U kan hem bereiken via +32 (0) 15 25 80 10 of via het contactformulier op de website.

10. COOKIES-BELEID
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Op de website wordt er gebruikt gemaakt van functionele, analytische en tracking cookies. Dit is nodig om bij te houden hoeveel bezoekers op onze website langskomen, wat zij hier doen en hoe wij onze bezoekers beter van dienst kunnen zijn. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door deze uit uw browser te verwijderen.

Contact

Bericht versturen

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Privacyverklaring